Menu+

 

Přihláška – druhá strana

23.5.2017

 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte

Prohlašuji, že dítě…………………………………….., narozené …..……………………,

bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V …………………………… dne*……….. ……………………………………………..

jméno a podpis zákonného zástupce

Více na stránkách Ateliér kresby a malby